Fresh Hop Papyrus Iris

FRESH HAZY IPA, 100% MOSAIC - ABV: 6.5%